Lawat-lawat: Mademang Aksara

Olih: IGA Darma Putra
Gagambaran Manik Sudra

Aksara kocap nénten padem-padem. A mateges nénten, ksara mateges padem. Mawinan sané nénten padem mawasta aksara. Sakéwanten wénten kocap bacakan aksara sané dados padem, kawastanin pralinaning aksara. Aksarané pralina dados aksara tiosan. Triaksara Ang Ung Mang lina dados Dwiaksara. Dwiaksara lina dados Ékaksara. Ékaksara lina dados suung.
Yéning nyurat ring lontaré, pradé wénten iwang sasuratané, aksara sané iwang punika raris kapademang. Aksara kapademang antuk nagingin ulu miwah suku. Ulu masuara I. Suku masuara U. Aksara pangawak masuara A. Maka tiga campuh, méweh maosang. Santukan méweh maosang, kabaos aksarané padem.
Wénten baos para wikané, Ulu punika genahné ring sisi kelod. Suku ring sisi kaja. Kelod genah api. Kaja genah toya. Aksara pangawak masuara A, punika bayu. Sami campuh. Yakti kadi asapunika, méweh miragiang suaran api, yéh miwah angin sané campuh. Sampunangké miragiang suara sané macampuh punika, suaran sriokan ujan manten méweh antuk nyuarayang. Sampunangké suaran ujan, munyin kolongan ngelekang bé guling manten méweh nyuarayang. Napi malih nyuarang suaran ketugan papusuhan. Bilih-bilih nyuarang munyin kijapan paningalan.
Yén nyuarang munyin tuak mirib aluhan. Aluh yakti-yakti aluh, cangkemé enggang masuara ‘Angggggg…’, tuaké briokang, gelekang, raris masuara ‘Ahhhhhhh…’. Yéning akéh tuaké inem, matiosan malih munyiné dados ‘Hemmm…”. Di selagan suaran tuaké misi munyin clekutan “Ikkkk…” sapunika anaké matuakan kadi munyin mantra pingit. Napiké anaké matuakan sedeng mamantra?
Minab kénten, minab nénten kénten. Méweh maosang sané sumeken, napi malih sambilang negak di warung timpalin ajengan miwah ineman. Raos seken kadén guyu, raos guyu kadén seken. Puniki kabaos nyaplir. Sira sané nyaplir? Sané mabaos, napi sané mirengang? Minabang maka kalih nyaplir. Sané mabebaosan, nénten uning napi sané meled kapirengang. Sané mireng nénten uning unduk miwah indik sané kabaosang. Sinah cutetnyané nyaplir, mimpas.
Anaké mimpas, wénten sané rauh saking badauh, ngojog sikut gumi badangin. Sané rauh saking badangin ngojog sikut gumi ring badauh. Maka kalih matemu ring tengah-tengah. Kadén padaduan di tengah, nénten uningin di tengah sampun wénten nyantosang. Iring takénang mangkin ring déwéké soang-soang indik dija kangin, dija kauh. Indik punika bligbagang kantos ainé endag. Pradé pabligbagané nénten polih pasaur sané sumeken, takénang ring anaké sané wénten di tengah. Pradé nénten uning taler pasautné, indayang takénang ring Ida Bhatara Surya. Dija kabaos kangin kauh?
Ida Bhatara Surya kocap kantin jagaté ri tatkala kapetengan. Ida patut tunasin paica, indik kangin kauh. Santukan manut lingsir-lingsiré, Ida sayuaktinnyané mamargi saking tanggu kangin rauh ring tanggu kauh. Nyabaran dina Ida mamargi, nénten leleh-leleh. Yéning peteng Ida madué kanti tiosan mawasta Bulan. Sunaran Suryané rauh ring Bulané, saking Bulané medal téja ngalangin petengé. Terus kadi asapunika, kadi asapunika terus.
Raris wénten pakibeh jagat, nemonin Surya sareng candrané kapangan. Ida maka kalih kapangan olih Bhatara Kala. Bhatara Kala kocap seneng pisan ngarayunang Surya miwah Bulan. Sakéwanten Ida Bhatara Kala nénten waneh-waneh, santukan nénten madué weteng. Kocap sampun palas weteng sareng prabhunidané. Yéning Surya Candrané kapangan, iring tunas kanti sareng bintangé. Santukan, pradé Surya Candrané ical, bintangé kantun nyentér. Wénten baos anaké lingsir dumun, Surya Candra punika wantah panyingakan manusané. Yéning maka kalih panyingakané ngidem, jagi medal bintang sané terang. Teranggana. (*)


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments