Ngon

Olih: IDG Trinandita

Sumber Gagambaran: outsiderart-magazine.blogspot.co.id

Ngon tuah kruna sané saderana, kruna sané maartos angob utawi héran, tusing percaya sekadi angob pisan.
Yéning dumunan sinah kruna ngon niki sering utawi dados orta sawai-wai. Napi ja sané wénten jeg samian anaké ngon. Yén indayang minab sekadi kebo mabalih gong. Bengong nlektekang sakéwala nénten uning napi sayuwaktianné punika. Niki boya ja ngawalek utawi nyelék-nyelékang jaman utawi kawéntenan aab jagaté duk punika. Niki wantah anggé gagambaran mangda alit-alité mangkin uning ring kawéntenané duk punika
Sekancan ané tumbén tepuk utawi tumbén ngenah sinah lakar dadi ngon-ngonan gumi. Wénten sampi léb sampun ngon, wénten nak buduh malaib dados ngon, wénten céléng mati jeg ngon, ngantos wénten motor ngaliwat sinah lakar ngon. Napi malih yéning wénten kapal terbang léwat sinah sampun makesami warginé nyihnayang rasa angob utawi ngon.
Duk punika informasiné kari akidik pisan. Yéning baosang ring tepengan tahun 70 ngantos 80an sinah doh pisan yéning saihang ring aab jagaté sekadi mangkin. Télevisi dados barang méwah pisan. Yéning dumun ring kantor camat wau wénten TV. Utawi ring balé désa. Yéning TV-né daweg nika siarannyané nénten sekadi mangkin 24 jam nonstop. Daweg nika siarannyané nénten sekadi mangkin. Yéning dina redité wau wénten acara uli semengan ngantos sawetara jam 12 siang. Soma ngantos saniscara siarannyané wantah uling jam 5 soré ngantos jam 12 peteng. Nika wantah 1 stasiun sané wénten TVRI wastané tyosan ring nika durung wénten.
Télpun duk punika taler dados barang langka. Kantor, rumah sakit, sekolah wau maduwé télpun, punika taler sané rumasuk nak sugih minab maduwé telepun. Daweg punika télpun umum sané keloktah anggé sarana komunikasi sareng kulawarga, misan, mindon, ponakan utawi gagelan.
Radio duk punika wantah dados sarana hiburan sané utama tur ngulangunin pisan, maduwé radio sampun sakadi maduwé tavé récorder sané merluang kasét. Jeg sampun sugih rasaang. Arang pisan daweg nika sané maduwé TV.
Yéning alat transportasi baosang. Sepéda motor napi malih mobil sinah nénten méweh jagi metékin akuda sané mresidayang numbas. Yéning di banjaran paling sané maduwé siki kalih kémanten. Nika sampun rumasuk anak sugih pisan.
Koran utawi surat kabar rumasuk barang langka, arang pisan anaké ring pedésaan jagi maduwé koran napi malih malangganan koran. Yéning polih uwékan koran sinah sampun jagi merebut ngwacén yadiastun uwékan koran sampun liwat.
Punika taler listrik, toya PAM sinah duk punika durung sekadi mangkin. Ring padésaan kari nganggé strongking, wénten nganggé damar sentir utawi lampu témplék sané mabahan bakar lengis gas.
Hiburan sané duk punika sané dahat kasenengin wantah mabalih film ring gedung bioskop sané wénten ring kota. Nika hiburan sané sanget marakyat. Yéning dina Galungan lan Kuningan sinah gedung bioskopé ramé uli semeng ngantos peteng. Jeg maembah kramané bajang truna cerik kelih teka lakar mebalih film. Daweg nika sané ngetop film India, film perang, utawi film percintaan.
Ring tepengan nika wénten sané mawasta bioskop masuk désa. Balé banjaré kaserung dadosané gedung bioskop. Kramané mayah karcis mabalih sambil negak léséhan di bataran utawi semén balé banjaré punika. Sakéwala daweg punika manah utawi kayun warginé girang. Dagangé sané maadolan keni imbas antuk keraméan penontoné sinah polih bati akéhan.
Nika, dados conto indik kawéntenané duk punika. Sakéwanten nika wau sebagian kecil utawi akidik sané kasurat. Akéh kari kawéntenan sané lianan.
Yéning saihang antuk kawéntenan sané mangkin sampun matiosan pisan. Hiburan ring paumahan 24 jam nonston. TV akéh canel-né wénten ANTV, Indosiar, SCTV, TvOne, Kompas TV, RCTI, TVRI Bali, Ntv, Global TV lan akéh malih sané tiosan. Jeg ten ngidaang ben metékin saking liuné. Napi malih sané sampun maduwé anténa parabola sinah akéhan malih chanel TV sané wénten kacingak tur tragia.
Indiké punika sané ngranayang sané mangkin informasi audio visual artosné informasi gambar lan suara sampun ngebekin kauripan i manusa sakadi mangkin. Durung malih kabaosan indik kemajuan téknologi komunikasi sané mawasta HP. HP sané simaluné tuah anggé nélpun, mangkin sampun akéh kawigunannyané. Boya ja anggé nélpun manten sakémaon sampun dados anggé internét, ngrereh berita, youtubé, goglé, whatshap, liné, bbm, facebook, vidéo call, mabalih vidéo, ningeh musik, inbox, mésénger, mabalih TV, ningehang radio, anggo mayah listrik, telpun,  ngantos anggo ngalih alamat utawi googlé map. Pokokné jeg lengkap.
Ditu suba ané ngeranayang maweweh-weweh manusané mangkin polih informasi utawi pengetahuan. Apa ané ada di luar negeri suba tawang uling dini. Apa buin ané ada di Bali. Jeg becat sajaan sekancan informasi masuk ka soang-soang jatma. Ada informasi ané sujati utawi seken. Ada informasi ané nguluk-uluk utawi hoaks ada masi informasi ané guyu tur macanda. Ento ngaranayang manusané jani patut bisa milah tur miih sekancan informasi ané ada. Tusing ja makejang bakat gugu.
Nah yén saihang ajak ipidan sinah ada ané patut dadi renungan utawi kenehang. Yén suba kéto aab jagaté jani sing ja pelih yéning jani lakar kéweh ngalih utawi nyingakin anak lakar ngon cara ipidan. Kénkénang lakar pesu kéneh ngon utawi angob yéning apa-apa ané ada di guminé ané kondén ngenah di arepé suba tawang malunan. Ada orta di Jakarta, dini suba nawang, ada kejadian di luar negeri masi suba tawang malunan, sinah ento ané mekada.
Sakéwala makejang ané suba ada jani sinah patut iraga syukuri utawi suksemaang. Nak makejang kemajuané misi jelé melah. Buka raos anaké wikan makejang madaging rwa bhinéda ento tuah ten dados pasahang. Yéning pidan liu anaké ngon yéning dados mangkin sampun dados akéh anaké maboya utawi tan rungu utawi cuék riantukan kahuripané tetep mamargi nganutin pamargin jaman. Sané becik ruruh anggé pangweruh lan penuntun urip, sané nénten manut patut joh entungan.
Yéning sané mangkin. Kantun wénten semeton sané ngon nika boya ja iwang yéning ngoné punika anggé dasar utawi tantangan sané anggén dasar nagingin sikian antuk ilmu pangweruh marupa ilmu lan téknologi sané anggé ngawantu ngalanturang kahuripan mangda idupé nénten ketinggalan kemajuan jaman sané sayan-sayan nincap nénten dados tambakin.

Saniscara, 10 Novémber 2017


I Déwa Gedé Trinandita
wantah guru ring SMPN 2 Banjarangkan. Dané ngajahin mata pelajaran matematika. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi.

No comments