Puisi K. Putra lan Arthanegara

Gagambaran Manik Sudra

Galang Bulan
Olih: K. Putra

Sangkaning tulus - dulur
kaduluran déning kalédangan 
dangan makardi
ngardi ajuning galang pada

pada aju mulaning sarat
sarat kajun
sarat bakti
bakti siniwi apan punika.....

i sasih mangawé girang
girang ipun i sekar gadung
gadang daun njané mangrawé

ngawé sukaning ati 
ati sutji pinda widi
kawidén-ning sinar bulan

sangkaning punika raris.....
suara rebab gambuh mangalup
ngalap kasor kéngin mapitorang

miterangin antuk galang bulan
bulan purnamaning kapat?Gaguritan Pianak Bendéga
Olih: Arthanegara

jéning wengi sampun medal rainané mangkin
sang bendéga raris ngrauhin peraun ipun
marérod mapinunas swétjan widhi
njeladjah segara biru
ngereh tatedan anggén somah pianak ipun

inggih punika karjan ipun sawai-wai
saantukan ipun sajuakti lédang
saantukan ipun sajuakti nresnin djagat druwéné

sang bendésa medal
mairingan pudja rahaju somah pianak ipun
ipianak njagdjag raris matakén
-bapa, bapan titiang
bapa lunga kidja?

i mémé raris engsek, ngajat batara sagara
-ratu, ratu déwan sagara
makudang taun papa puniki 
ngrauhin pandjak druwéné?

asapunika karjan ipun sawai-wai
asapunika karjan ipun sawai-wai

sang bendéga sané marérod ring sagarané biru 
kapantigang antuk ombaké sané magulung-gulung
  
tur panes surja sané tan sida-sida 
nanging ipun tetep pageh 
saantukan ipun sajuakti lédang 
saantukan ipun sajuakti nresnin djagat druwéné
raris, jéning surja sampun medal ring sisi kangin 
sang bendéga budal makta suétjan widhi
somah ipun matakén ring manah ipun
tur pianak ipun njagdjagin liang matakén 
-bapa, wénten redjeki rainané mangkin?
  
sanggar olég tambulilingan

No comments