Ngarit Padang

Olih: I Wayan Paing

Gagambaran Manik Sudra
Yadiastun tusing aji raos, seken pesan i bapa nuturin tiang sabilang wai. Yadiastun pesu raos, tusing ja isin raosné ané sanget orahina nuutin. Tiang nawang kéto, uli nu cerik i bapa tusing taén liu nuturin tiang aji raos. Uli nu cerik tiang setata ajaka ka tongosné nyemak gaé. Di tongosné nyemak gaé ané biasa: tegal.
Marané bisa negak tegteg, i bapa setata ngajak tiang ka tongosné ngarit. Apang tusing labuh wiadin ulung ka pundukané, suudé negul keranjang ané lakar wadahina padang, di kayuné sampingné ngarit, i bapa menpen tiang di kerangjangé ento matatakan démpo ané lad anggona nyingal tiang ka tegalé. Uli tengah keranjangé tiang mabalih i bapa ngarit. Suudé ngarit tiang pesuanga laut tegakanga di samping keranjangé. Nu taledina démpo. Uli ditu tiang mabalih i bapa menpen padang ka keranjangé.
Di subané bisa magaang, suud tiang wadah-wadahina kranjang. Marané lakar ngarit, i bapa ngebatang kamben. Di kénkéné karung wiadin lad sak semén ané mauékin apang linggah yén kebatang. Suud kéto, i bapa negul pagelangan batis tiangé ané nu misi gelang ajak kroncongan. Ané anggona negul, sabuk lilitné i mémé ané nyelap kakelésang anggona negul tiang. Tanggun sabuk lilité buin besikan kategulang di bongkol punyan kayuné. Uli di tongosé mategul, tiang mabalih i bapa ngarit kanti menpen di keranjangé.
Uli dugas nu mapempen di keranjangé kanti mategul, cara ngangonang godél, suudé menpen padang tiang lantas singala. Sambil nyingal sambil nikul kranjang ané misi padang ento ka kubun sampiné. Uli dugas mara makeranjangin kanti mategul, i bapa masi tusing pati ngarunguang yén tiang ngeling. Mirib ulian marasa pocol ngeling tusing ada ngarunguang, makelo-kelo tusing koné tiang pati ngeling kakétoang. I bapa ngorahin tiang mapan tiang tondén nyidaang ngingetang unduké dugasé ento.
Di subané bisa midep munyi tur suba bisa ngaba arit nutugin i bapa ngarit, i bapa tusing pesan maang tiang milu ngarit. Ditu tiang orahina ningalin i bapa ngarit. Yén tiang ngorahang med nongos tuah ningalin dogén i bapa ngarit, i bapa makenyem. Makenyem nanging tusing pesu munyi. Unduk ané ngranaang tiang mendep tur nyalanin apa ané orahina.
Ningalin i bapa ngarit, bedik-bedik tiang ngerti apa ané orahina tekén i bapa. Buka raosé tunian, orahina tusing ja aji raos ané pesu uli bibihné. Ané tepukin tiang kéné: yén ngarit padang apang tiding. Tusing dadi ngaritin ané samah-samah dogénan. Apa ja ada, ané arit apang makejang data. Yén nepukin luu luiré don-don kayuné ané tuh, carang-carang kayu ané pasléngkat, padang ané béra, sampingang. Da miluanga di cekukan padangé ané kaarit.
Amun ada padang wiadin entikan apa ja ané tusing nyak amah sampi da arita. Abut. Amun ngawitin ngarit, da sig padangé ané samah. Ngawit uli padangé ané berag tur bawak. Di kadongé tusing dadi ngarit masibakang. Yén tugelang dadi. Luu miwah entikan ané tusing amah sampi, suudé ngarit ponjokang dadiang besik. Ponjokang sig padangé ané berag.
Apa ané tepukin tiangénto kajangkepin olih i bapa di subané tiang orahanga suba dadi milu ngarit. Mara-marané dadi milu ngarit padang, i bapa ngorahin tiang mabalih i bapa ngarit gelahan pitung menit. Suudé kéto mara tiang oraina ngarit di arepné. Dadiné i bapa ngarit di durin tiangé. Pét tiang ningeh i bapa matengkém, sliksik tiang apa ané pelih. Jag saja suba. Paling pepesa i bapa matengkém yén sig padang ané arit tiang misi luu ané tusing dadi duduk. Lénan tekén ento, i bapa matengkém yén entikan ané tusing nyak amah sampi milu di cekukan padang ané sedek gemel tiang. Yén suba lakar mikul kranjang cenik, ané isinin tiang padang, ka kubun sampiné, i bapa matengkém, keranjang ané misi padang aritan tiangé ento musti buin tuunang uli palané. Artinné, luu-luu sig lad tiangé ngarit tondén maponjokang.
Ulian i bapa tusing pati pesu raos di katujuné ngorahin tiang. Pepesan tiang matakon tekén i mémé. Satondéné masaut, i mémé nakonin apa ané maan gaé tiang tur kénkén i bapa ngorahin. Yén di subané tiang nuturang i mémé makenyem, artinné ada ané sarat bapa ngorahin tiang, nanging tusing aji raos. Paplajahané ento i mémé nelatarang.
Buin tiang ngorahang, Mara, suudé nuunang padang, i bapa matengkém. Mara tlektekang tiang i bapa makenyem. I mémé nyautin: ento tusing nyelapang matengkém. I bapa matengkem ulian dekahné ngentah. (*)


I Wayan Paing
embas ring Désa Pakraman Gulinten, Désa Bunutan, Abang, Karangasem pinanggal 6 April 1983. Cakepan sané sampun kamedalang mamurda COR (2009) lan Gancaran Mersun (2012). Kakawianipuné naanin kawedar ring Bali Post (Bali Orti), Majalah Buratwangi, lan Jurnal Kawi.

No comments