Adi Bulan, Bli Bintang, I Raga Pada Saling Gelahang (1)

Olih: Manik Sudra

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Ulian magaé di toko ané patuh, gelah anak uli Cina, I Sudarma kenal ngajak Luh Sekar, laut ia padaduanan dadi timpal leket. Pada saling isinin, pada saling candénin, kéto masih dikénkéné pada saling cacadin.
Matuwuh aminggu disubané makenalan, sujatiné I Sudarma suba dot ngajak Luh Sekar melali. Unduké totonan, ulian I Sudarma marasa ada rasa ané lebihan tekéning matimpal. Ada rasa demen rikala mapaakan ngajak Luh Sekar, ada rasa liang ané tusing nyidaang baan nyambatang, kéto masih ada rasa ané ilang rikala Luh Sekar tusing ada di sampingné. Cutetné I Sudarma demen tekén Luh Sekar. Demen ané tumbuh ulian setata bareng-bareng yadiastun ondén ja makelo. Demen ané ngaénang tumbuh bungan-bungan tresna uli tangkahné lan ia dot maang bungan tresnané totonan tekén Luh Sekar. Lan demen ané setata ngaénang I Sudarma osah rikala peteng krana tuah muané Luh Sekar ané marawat di kenehné.
Yadiastun tusing melali ka tongosé ané méwah, nanging kenehné totonan nyansan wai nyansan ngaénang I Sudarma dot ngorahang: Luh nyak melali ngajak bli? rikala ia sedek bareng-bareng di tokoné. Tusing ja melali dogén, I Sudarma masi dot ngajak Luh Sekar madaar padaduanan di tongosé ané dadi orahang romantis. Yén sing kéto, di sisin jalané naar bakso masih tusing kenapa ané penting ia nyidaang madaar padaduanan. Apang romantis koné cara munyin truna-truniné jani.
Nanging ulian ia bes pada-pada sibuk, lan ada keneh lek di ati, kanti suba matuwuh duang minggu, rikala malam Minggu, mara I Sudarma bani ngajakin Luh Sekar melali. Ento enu misi mabani takut.
“Luh, nyanan ada kija?” kéto I Sudarma nyumunin mamunyi rikala nepukin Luh Sekar negak di malun tokoné ngantiang anak mablanja.
“Sing ada kija, kenapa kéto bli?”
“Kéné Luh, bli ukananga ngajak I Luh melali, apaké I Luh nyak melali ngajak bli?”
Luh Sekar mendep. Nanging uli bibihné ngenah ada kenyem magantung yadiastun abedik. Ningalin ada kenyem di bibihné Luh Sekar, ia marasa yéning Luh Sekar maang jalan ané ngaénang nyansan ngawanénang I Sudarma lakar ngajakin Luh Sekar melali.
“Kénkén Luh? Apaké I Luh nyak?”
“Melali kija bli?”
“Nah kija ja dadi Luh. Kija tetagihan I Luhé melali bli lakar nyadia ngatehin.”
“Aduh bli gombal sajan. Yén tiang ngajakin bli malali ka Lovina di Buléléng, apaké bli sanggup ngatehin tiang?”
“Yén bli ada galah liu pasti nyak Luh, apabuin ngajak anak Luh ané jegég buka I Luh,” I Sudarma mamunyi kéto sambilangan negak di sampingné Luh Sekar.
“Ih bli ngaé baper dogénan,” kéto pasautné Luh Sekar sambilanga nginteng lengené I Sudarma.
“Kénkén Luh, nyak melali ngajak bli?”
“Melali kija bli, orahang naké malu.”
“Nah jani kanggoang ané paak-paak dogén. Di Tukad Badung nah Luh, sambilang mabalih lampu kelap-kelip, nyén nawang ulian mabalih lampuné totonan dadi romantis Luh.”
“Aduh bli bagus, misi ngomong romantis, tiang dadi GR bli,” Buin Luh Sekar nginteng limané I Sudarma.
“Kénkén, nyak Luh?”
Saka bedik uli bibihné Luh Sekar pesu kenyem. Uli kenyem abedik, kanti dadi kenyem manis sahasa ia masaut: nah bli.
Ningeh munyiné totonan, I Sudarma tusing nyidaang masaut nang abuku. Baan rasa demené totonan, ia tusing nyidaang ngorahang apa. Tuah liang lan demen krana anak Luh ané demenina suba nyak ajaka melali. (masambung…)


1 comment: