Lawat-lawat: Sandining Tanu

Olih: IGA Darma Putra

Potrekan: IGA Darma Putra

Swasti katur ring sang oneng ngawacén cakepan-cakepan, bilih-bilih sang sané sampun nyilem ring sagara sastrané sané dalem. Wénten amatra katur pinaka kepitan manah titiangé, niru-niru kawéntenan para sujanané nguni. Sakéwanten, rumasa ring déwéké tuna, nénten mrasidayang titiang ngiring nyilem ring sagarané dalem. Banggayang wantah saking pasisi titiang narka-narka, maka miwah ngalungsur kalédangan pikayun ring sang sané sampun mawali saking unteng sagarané, micayang lawat-lawat daging sagara.
Katunané anggén titiang bantang matur, awinannya pradé wénten sané nénten manut ring jeroning hredaya, mangda lédang ngaksamayang. Santukan geguét puniki wantah sangkan niru-niru pamargi, sinah wénten akelépan lawatan-lawatan sané sampun naenin kasurat riinan. Sakéwanten, nénten pariwangdé raris titiang mamongah, nyurud pasuécan para kawi miwah wiku. Mogi ledang micayang panampén, turmaning panyadcad ring sakaluir guét-guét samuré puniki.
Samur santukan campuh madukan, inggian rasa basané nénten lengut. Kawitipun wantah sangkan kalangen manggih sasuratan para wikané nguni. Raris mentik manahé nyilib, ngunuh-unuh, ipil-ipil, nunas lawatan ring shastra-shastra duéné. Santukan kawité kalangen manggih lawatan, cendetipun guét-guét panarkané puniki katur saka sidan antuk titiang pinaka Lawat-lawat.
Wénten lawatan ring cakepan kidung Bhramara Sangu Pati. Irika kasurat kruna sandining atanu. Sandi tegesipun wantah patemon. Tanu inggih punika aksara utawi shastra. Sandining atanu kategesin patemon aksara utawi patemon shastra. Aksara-aksarané nyandi dados kruna. Kruna-krunané punika sané kanggén ngawangun candi, marupa candi shastra. Ring candi shastra punika, Ida Sang Hyang Paramakawi kalinggihang. Santukan irika ida kalinggihang, ida kapuja antuk manah pinaka sekar, prana pinaka mantra, miwah ketugan papusuhan pinaka gambelan. Kadi asapunika sané kasurat riin antuk para wikané.
Aksara-aksara punika manut kadi kidung inucap, kasandiang ring ati [tan wyar i hati]. Sakéwanten wénten pitakén sané patut aturang ritatkala maosang patemon aksara ring ati punika. Pitakéné wantah, aksara napiké punika? Santukan makéh pisan wénten aksara sané sampun lumbrah kapalajahin. Aksara-aksara punika minakadi aksara wréastra, swalalita, wijaksara miwah modré.
Yéning rerehang ring cakepan lontar tiosan, aksara sané kasandiang ring ati wantah aksara Ongkara. Ring ati wénten aksara Ongkara sané ngadeg, kawastanin Ongkara Ngadeg. Irika Ongkara Ngadegé kasandiang antuk aksara tiosan. Aksara sané kasandiang sareng Ongkara Ngadeg wantah Ongkara sané nyungsang. Nyungsang teges ipun ‘mabading’. Awinannya aksara sané kasandiang wantah Ongkara Ngadeg maka miwah Ongkara Sungsang. Patemon aksarané inucap wantah ring ati. Anggén napi nyandiang Ongkara Ngadeg miwah Ongkara Sungsang?
Tanu taler mateges angga sarira. Wénten kakawin sané maosang, mangda malajahin patilar atma saking angga sarira. Sandining atanu kadi sané kasurat ring kidung Bhramara Sangu Pati, manawi dados kategesin nyandiang sarira. Wacakan sarira kocap wénten kalih manut para wikané. Wénten sané kabaos suksma sarira, wénten taler sané kabaos sthula sarira. Suksma tegesipun alus, utawi rahasia. Suksma sarira wantah sarira sané alus utawi rahasia. Sthula tegesipun kasar. Kabaos kasar santukan mrasidayang kacingakin, kaambunin, kaaras. Sthula sarira wantah sarira sané kasar.
Minabang kadi sané kabaosang riin, patemon kalih sarirané puniki ring ati? Déréng mrasidayang kacawis pitakéné punika. Mangkin patut laca-laca sapunapi manawi unteng baosé sané sampun kasinahang antuk lawat-lawat kruna ring kidung Bhramara Sangu Pati. Sakéwanten sané patut taler anggén bantang pikayunan, wantah sapunapi pakilitan tanu sareng danu? (*)

IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

1 comment:

 1. Kenapa Mesti Mendaftar Di V9Poker ?
  karna di V9Poker sedang ada Bonus SUPER GILA!
  -Bonus Deposit New Member 150,000
  -Bonus Next Deposit 10%
  -Bonus Referral 20%
  Dan yang tak ketinggalan V9Poker menerima deposit via pulsa loh!
  V9Poker Menerima Deposit Via GO-PAY

  BBM : D8A8E2BC
  wa : 0823 6701 2535
  LINE : V9POKER

  pokerv99
  deposit via Go-Pay
  deposit via pulsa
  judi uang asli indonesia
  bonus turnover terbesar
  situs judi online terpercaya
  uang asli indonesia
  uang asli indonesia
  bonus referral terbesar
  poker depo pulsa
  capsa depo pulsa
  ceme depo pulsa
  domino depo pulsa
  deposit via telkomsel
  deposit via xl

  ReplyDelete