Puisi Katur ring Ibu

Sumber Potrekan; id.pinterest.com
Saking semeng, ring facebook, rahinané mangkin, Sukra, 22 Désémber 2017 kramané sampun ramia sané nguncarang rahajeng hari ibu. Wénten sané posting gambar madaging ucapan, wénten sané posting potrékan mémé utawi biang, utawi ibunyané soang-soang raris kadagingin caption “Happy mother day” utawi “Kau ibu yang paling hebat.” Para pangawi Bali sané sampun waged makekawian nganggén basa Bali, taler sareng ngraménin média sosial punika antuk puisi sané nganggén téma ibu utawi mémé. Niki wantah sinalih tunggil puisi-puisi punika.
           
Ampura Mémé
Olih: Agus Mahardika

Saking nguni ngantos mangkin tresnané tuara ja makinkin
Tan sida ngawilang ngantos duur tiang kapanjakin
Membah meliah ngecor malobor
tresna sané kedas tuara telas
Mémé
luwih bales tan pawales
Nénten rumasa kenjel tuara miselsel
Diastu pepes tiang mapaliwat
Mamongah ngukulin lawat
Mémé enteg degdeg tan pasambat
Mémé
Lali tiang ambah rauh
Genah tiang ngunuh ngaruruh
Ngantos purun ngambek ngarusuh
Mémé satya mapaica pisuluh
Mémé
Ampunan waneh
Ngempu déwék tiang
Dandanan idep laksanan tiang
Tembangang girang ring kuping tiang
Mémé mémé mémé
Antuk ulat kruna sadarana
Purun ngangsub pangampura
Tiang I katuna
Durung sida ngawales pitresna


Mémé
Olih: Ketut Gunawan

Mémé
Sang guru rupaka
Ngajahin pianak tata titi susila
Mangda dados suputri suputra
Tresna mémé
Iriki ring ring jagat sakala
Réhning tutur yukti dharma
Wit enjing ngantos sandikala
Tutur mémé
Satata ngencep di raga
Sakayang - kayang karasa
Kadi kéndra nyakala


Cerita Mémé
Olih: Tudékamatra

Segara tresna sané linggah
Kasujatian ri sajeroning manah

Telaga ening sekadi tirta
Mangetisin ring angga sarira

Asih bakti tan wénten nandingin
Anget ipun setata nyaputin

Pageh ri sajeroning pamargi
Tan nglinguang sabehé gati

Asapunika kawéntenan i mémé
Sami katur ring pianaknyané
(2010)

Lianan ring punika wénten taler potréan puisi saking Gdé Nala Antara, sakéwanten nénten madaging murda.

Saksat Saraswati Laksmi Parwati,
Natak tis panes,
            Nampa bapa akasa,
Ngempu
            sarwa tumuwuh,
               sarwa prani,
                   sarwa maurip
Endah anut alik gumi,
Sangkaning Jeroné mapakardi,
Utama dahat,
Rahayu ibu,
Ibu-ning ibu,
Mapahayu sadhu

No comments